به مناسبت ماه آبان ماه کتاب وکتابخوانی نمایشگاه کتاب در محل کتابخانه تشکیل شد.
دانش آموزان از این نمایشگاه بازدید کردند.