روز سه شنبه مورخ 94/11/6 نمایش عروسکی با موضوع حفاظت از محیط زیست و اهمیت بازیافت جهت دانش آموزان پایه های سوم و چهارم دبستان  توسط گروه نمایشی شهرداری منطقه یک در آمفی تئاتر مجتمع برگزار گردید .