صبح روز دوشنبه 95/8/3 همزمان با مدارس سراسر کشور، انتخابات شورای دانش آموزی که تمرینی برای شرکت کردن و انتخاب درست در انتخابات مهم جامعه است ؛ در مجتمع شهید مهدوی برگزار شد.