این مانور با هدف ترویج فرهنگ ایمنی و ارتقای توانمندی دانش آموزان برای مواجه درست با بلایای طبیعی به ویژه زلزله انجام شد.