برگزاری کارگاه هوش مصنوعی در مهدوی

مجتمع آموزشی شهید بهشتی، با توجه به اهمیت اطلاع و بهره وری از فناوری اطلاعات اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی هوش
مصنوعی (AI) برای همکاران این مرکز کرد.
بهزاد رنجبری مسئول دپارتمان پژوهش و توسعه مجتمع آموزشی شهید مهدوی، در این کارگاه ضمن معرفی تکنولوژی (AI)، به
بررسی جنبه های مثبت و منفی هوش مصنوعی در عرصه های مختلف آموزش و یادیگیری پرداخت.