(مسابقات احکام)پایه سوم:یگانه عباسی وشادیسا شعله .پایه چهارم :آلا آوند صالحی .پایه پنجم :آریانا مثنوی.شاینا شهر بابکی