کاوشگری  

                       خلاقیت

                                                 ورزش 

و همه ی آن چه که در کلاس های تابستانی آموختم .

_DSC0301                 _DSC0318

8748                7486546

DSC_0023                 DSC_0023_2

DSC_0004                                          DSC_0007_6