تماس با ما


نشانی مجتمع آموزشی شهید مهدوی: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان شهید سر لشکر فلاحی (زعفرانیه)،خیابان شهید اعجازی،کوچه زنبق،کوچه مینا
 تلفن ۲۲۴۳۵۵۵۰  –  دورنگار۲۲۴۳۵۵۶۰
پست الکترونیک:  info@mahdavischool.org

photo