اهمیت علوم انسانی یعنی بها دادن به بعد ذهنی، فکری، روانی و معنوی انسان. هر چه این بعد از انسان و نیازهای مربوط به آن بیشتر مورد نظر باشد علوم انسانی اهمیت بیشتری پیدا می کند،بنابراین  می توانیم علوم انسانی رادر معنای دیگری علوم فرهنگی بنامیم، چون فرهنگ عامل اصلی رشد و کمال انسان تلقی می شود، بنابراین علوم انسانی به طور عام کلمه، علومی هستند که با چگونگی رشد و کمال و پیشرفت انسان سروکار دارند.

باتوجه به اهمیت رشته علوم انسانی و پس از تجربه درخشانی که سال گذشنه مجتمع آموزشی شهید مهدوی دربرگزاری این رشته پشت سر گذاشت.

درصدد برآمدیم تا درسال تحصیلی 99-1400 نیز دررشته علوم انسانی اقدام به جذب دانش آموز کنیم.

خوب است که بدانید :

– مجتمع آموزشی شهید مهدوی دارای کتابخانه غنی با بیش از هزاران جلد کتاب  در حوزه علوم انسانی است.

– تدریس علوم انسانی زیر نظر اساتید مجرب و صاحبنام انجام می گیرد.

– مجتمع آموزشی شهید مهدوی در اولین تجربه خود در راه اندازی رشته علوم انسانی نتیجه درخشانی را  در المپیاد ادبیات به دست آورد.

علاقمندان به این رشته جهت ثبت نام دراین رشته به نکات زیر توجه نمایند.

– ظرفیت ثبت نام در رشته علوم انسانی محدود است.

– علاقه مندان به این رشته تا پایان اردیبهشت ماه 99 فرصت ثبت نام دارند.