و بهار می آید و ما از نشست قدم هایش بسیار ، بسیار گل می چینیم و با شادی و نشاط همه را تقدیم شما می کنیم ، نوآموزان پیش دبستان در جشن زمستانه ی نیک زیستی با سفیران بهار ، عمو نوروز و حاجی فیروز شادی و نشاط را به دیگر مقاطع مجتمع آموزشی شهید مهدوی هدیه دادند و زمستان و ننه سرما را بدرقه کردند.