هر صبح گاه  به اشتیاق نگاه مهربان و لبخند مربیانم به طلوع آفتاب سلام می کنم و منتظر دریافت فعالیت هایم هستم ؛ این بار خانه ، مدرسه و کلاس درس من شد …