روز دهم اسفند ماه دانش آموزان پایه چهارم از موسسه ایرانشناسی بازدید کردند