درختکاری در اردوگاه مجتمع که مشرف به مجتمع است ضمن جلوگیری از فرسایش خاک ،به حفظ محیط زیست کمک می کند.

 

IMG_1933-1024x768

درختکاری3-1024x680