تولدشان نامعلوم است؛ همیشه بوده اند و به طورحتم باقی هم خواهند ماند. جزو اولین ابزارهایی که در اختیار بشر قرار گرفت و کمکی بود برای بهتر زیستن. هنوز هم بشر برای زندگی و بقایش به  سنگ نیاز دارد، با این وجود بی احساس توصیف شان می کنند سنگ هایی که در طول تاریخ و حیات زمین وجود داشته اند.

با این اوصاف شناخت سنگ ها و پی بردن به رازشان درس جذاب و جالبی خواهد بود. درسی که دانش آموزان مقطع دبستان پسرانه در اردوگاه مجتمع آموزشی شهید مهدوی آموختند.

«اردوگاه پایه چهارم با موضوع و هدف شناخت سنگ ها و کلاس درس تئاتر»