در سنین پیش دبستان حفظ و نگه داری از دندان های شیری از اهمیت زیادی برخوردار است ؛ در ادامه ی معاینات پزشکی در پیش دبستان از خانم دکتر شمس و آقای دکتر انصار جهت معاینه ی دندان نوآموزان دعوت بعمل آمد ، خانم دکتر شمس و آقای دکتر انصار ضمن آموزش چگونگی مراقبت از دندان ها برگه ی معاینه را تکمیل نمودند، برخی ازنوآموزان به پزشک ارجاع داده شدند .

با سپاس از خانم دکتر شمس مادر گرامی آلیسا انصاری و آقای دکتر انصار پدر نیکا انصار