دومین جلسه دانش افزایی با سخنرانی دکتر رستمی پیرامون ارتباط موثر با حضور اولیای پایه سوم وچهارم و ارائه کارنامه نوبت اول