دومین جلسه دانش افزایی با سخنرانی سرکار خانم دکترفردوسی وبا حضور اولیای پایه اول ودوم وارائه کارنامه نوبت اول.