هدیه سادات شمس نیا دانش آموز متوسطه یک شهید مهدوی موفق شد مقام اول مسابقات حفظ قران را در سطح منطقه یک آموزش و پرورش کسب نماید، همچنین مهدیس عسلی دانش آموز دبستان مقام اول مسابقات احکام دانش آموزی دا در منطقه یک به خود اختصاص داد.

IMG_4219