رصد ماه گرفتگی در مجتمع مهدوی

رصد ماه گرفتگی توسط دانش آموزان متوسطه در رصدخانه مجتمع آموزشی مهدوی