در این روز به منظور گسترش و نهادینه سازی فرهنگ ورزش در بین دانش اموزان؛ برنامه های متعددی همچون مسابقه، بین دانش آموزان و معلم ها،در ورزشگاه مجتمع شهید مهدوی برگزارشد.