دختران ما، در مقطع متوسطه یک در روز دوشنبه مورخ 93/12/18 به مناسبت روز جهانی درختکاری آرزوی هوایی پاک و سرزمینی سبز را بر نهالی نشاندند و در خاک نهادند با این امید که روزی بارور شود و زمین را سرشار از زندگی کند.