برگزاری روز دانش آموز در مجتمع آموزشی شهید مهدوی

برگزاری روز دانش آموز در مجتمع آموزشی شهید مهدوی با حضور دانش آموزان، معلم ها و کادر آموزشی