13 لغایت 15 اردیبهشت ماه اردوی بازدید از شهر مشهد با رویکرد بیان فردی و فرهنگی دانش  آموز با ایمان و متعادل انجام شد.

مشهد