رشد طبیعی مهم ترین نشانه تندرستی است و اندازه گیری قد و وزن ساده ترین و مطمئن ترین وسیله ارزیابی آن می باشد؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع، سنجش قد، وزن و شاخص توده بدنی دانش آموزان متوسطه یک بررسی شد.