در روز 92/11/30 دانش آموزان مقطع متوسطه یک در مسابقه تئاتر منقطه یک شرکت نمودند.

tatr1 tatr2 tatr3