سه پروژه زیست محیطی  از طرف دانش آموزان  (آیدا مجد اردکانی، پرگل قیصری، پرین بهروز، لیلی رضوی ، و صبا فیروز نیا با راهنمایی خانم مقدسی ) به المپیاد بین المللی INESPO- هلند،  ارسال گردید و هر سه پروژه با  کسب امتیازات بالا موفق شدند به مرحله نهایی راه یابند. ادامه تحقیقات دانش آموزان پژوهشگر در سال جاری پیگیری می شود.