سقای حسین میر و علمدار نیامد                                  سقای حسین سید و سالار نیامد

13

2

11