این مانور با هدف ترویج فرهنگ ایمنی و کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله و ایجاد آمادگی برای واکنش های صحیح و سریع در برابر زلزله انجام شد.