فراخوان مسابقه آسمان آبی زمین پاک که زیر مجموعه سلسله مسابقات مشکات می باشد به کلیه مقاطع ارسال شد واز همکاران خواسته شدکه به نحو احسن به دانش آموزان اطلاع رسانی وتبلیغات لازم انجام شود