در روز سه شنبه به مناسبت روز جهانی کودک مسابقه  نقاشی بین دانش آموزان مقطع متوسطه یک در حیاط مدرسه برگزار گردید و در پایان نقاشی های برگزیده با نظر دانش آموزان انتخاب و به معرض نمایش گذاشته شد.