با شروع موج دوم بیماری های فصلی معاینه ی صبح گاهی توسط مربی بهداشت واحد پیش دبستان انجام و هم چنان ادامه دارد .