در ادامه ی معاینات دوره ای در پیش دبستان روز شنبه مورخ 98/8/11 بینایی سنجی جهت غربالگری تنبلی چشم  انجام شد وکارت سلامت برای کودکان صادر گردید . برخی از کودکان به چشم پزشک ارجاع داده شدند.