دانش آموزان دبستان برتر در پایه های چهارم وپنجم وششم که موفق به کسب مقام اول تا سوم در مسابقات فرهنگی هنری ، رشته های شعر نقاشی وخوشنویسی شدند.