… و ما طاق نصرتی بوسعت بهار به دلهایمان بسته ایم برای کمک به دوستان نیازمندمان