خرسنديم که با افتخار اعلام داريم ، دخترمان خانم مطهره حيدري رتبه اول مسابقات دانش آموزي احکام در منطقه يک آموزش و پرورش را کسب نمودند .

ضمن تبريک به ايشان و خانواده مهدوي ، آرزوي کسب توفيقات روزافزون را برايشان داريم .