مجتمع آموزشی شهید مهدوی امسال نیز مانند سال گذشته میزبان مسابقات آموزشگاه های دخترانه منطقه یک آموزش و پرورش می باشد .