روز شنبه مورخ 23 اردیبهشت ماه بنا به دعوت خانه فرهنگ وهنر خانم ثریا قزل ایاغ فعال در زمینه کتابخوانی در جمع اولیا ومربیان پیش دبستان مجتمع حضور یافته ودر مورد ضرورت کتابخوانی برای کودکان وبا کودکان صحبت کردند.این سخنان مورد توجه اولیائ محترم قرار گرفت.