کلاس های زرد و بنفش روز چهارشنبه مورخ 97/11/3 با موضوع “سهم من از آسمان آبی “نمایشگاه نقاشی برگزار کردند .