طی فراخوان نقاشی با موضوع هوای پاک که مورد استقبال کودکانمان قرار گرفت نمایشگاه نقاشی در خانه ی کودک برگزار گردید .