در مراسم صبح گاه روز شنبه مورخ 97/10/29 زنگ هوای پاک نواخته شد ، نمایندگان محیط زیست هر کلاس انتخاب شدند ، پیمان نامه خوانده شد و کودکان هم پیمان شدند که از آب ، خاک و هوا مراقبت کنند و در حفظ محیط زیست کوشا باشند .

نوآموزان کلاس های سبز و سفید طی راه پیمایی نمادین در مقاطع مجتمع آموزشی شهیدمهدوی، خواستار مراقبت همگانی از هوا شدند .