دانش آموزان دبستان یک روز شادرا کنار دوستان ومعلمین در کلاس ریاضی تجربه کردند.