به جهت بزرگداشت و مانوس شدن دانش آموزان با درس ریاضی از بیست و سوم تا بیست و هفتم دی ماه به عنوان هفته شاد ریاضی نامیده شد وبرنامه های متنوعی از جمله: معرفی مشاهیر ریاضی، حل مساله ریاضی، بازی و معمای ریاضی، کاربرد ریاضی و هندسه در زندگی ومسابقه ریاضی درمقطع متوسطه یک تهیه و اجرا شد.