دانش آموزان اول ودوم با درست کردن کارت هدیه روزمادر را به مادران خود تبریک گفتند.