صبح روز 23 بهمن ماه برای کلاس ارغوانی یک روز شاد و شگفت انگیز بود ، نوآموزان با حضور در رصد خانه ی ماهانی مجتمع آموزشی شهید مهدوی از محضر اساتید خانم نادعلی پور و جناب آقای وفا بهره مند شدند ،نقاشی های نوآموزان برای شرکت در مسابقه ی اتحادیه بین المللی اختر شناسی ( IAU) انتخاب و ارسال شد .