روز سه شنبه مورخ 97/11/2 نوآموزان پیش دبستان با طبیعت همنوا شدندو برای این که هیچ پرنده ای در این روزهای سرد گرسنه نماند همراه با مربیان به کوه مقابل مدرسه رفتند و برای پرندگان دانه پاشیدند و بدین طریق با طبیعت همنوا شدند .