پیش دبستان و دبستان پسرانه

 

پیش دبستان و دبستان پسرانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی با برخورداری از تلاشی همگانی و شوقی سرشار، ریشه دار و استوار، نمایانگر چشم اندازی پیشرو در آموزش است و پیشگام در برنامه درسی و همه جانبه در سرزمین ایران است، همواره تلاش می کند  که بهترین آموزش ممکن را برای فرزندان خود فراهم نماید. آموزشی که به ندای درونی کودکان (رشد کنیم تا بیاموزیم ، بیاموزیم تا رشد کنیم) گوش فرا می دهد و همواره در فراهم کردن بهترین فرصتهای یادگیری برای فرزندان ایران زمین پیشگام و پویا بوده است و سخن آخر اینکه تلاش کرده ایم با فراهم کردن محیطی مناسب برای رشد کامل پسرانمان در مدرسه، انسانهایی مستقل، اندیشه ورز، اجتماعی، مسئولیت پذیر و در نهایت با ایمان به جامعه تحویل دهیم.

علی رغم فشارهای دنیای امروز بر کودکان، اولیاء و معلمان در جهت آموزش های تک بعدی ما در مجتمع آموزشی شهید مهدوی رسالت خود را تسهیل و ارتقاء رشد کامل انسان می دانیم.

کودکان قبل از این که در خانه  ما، باشند نزد پروردگار بوده اند . نقش ما این است که آنها را تشویق کنیم تا راهشان را به سوی حقیقت پیدا کنند. امیدواریم با عنایت پروردگار به این امر مهم دست یابیم.