مجبورند در خانه بمانند …..
اما این بهانه ای نشده است تا درس و مشق و تمرین را کنار بگذارند .
پسران کوشا و با انگیزه ای که از فرصت ها به بهترین شکل استفاده می کنند .
در روزهای که مدارس تعطیل شده است ، به همراه پدرانشان نهال کاشتند ، برخی کنار دست مادر غذا درست کردند . تهیه کاردستی و نقاشی کشیدن هم از جمله برنامه هایی بود که پسران پیش دبستانی انجام دادند تا اوقات در خانه ماندن برایشان دلچسب باشد .