کارگاه آموزشی معلمین دبستان از روز شنبه مورخ 6/7 لغایت 6/18 از ساعت 8 الی 13:30 در دبستان در حال برگزاری است .