دانش آموز پایه هفتم خانم صدف پسیخانی موفق به کسب مقام اول در رشته تکنوازی؛ تنبک شد.

به امید موفقیت های روزافزون تک تک دانش آموزان