علم شیمی از دیرباز یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین علوم در زندگی روزمره ی ماست، دانش شیمی در دنیای صنعتی امروز کمی مدرن تر و علمی تر به کار خود ادامه می دهد. دانش آموزان مقطع متوسطه(1) در کلاس کمیکار به یادگیری چگونگی ساخت ماشین های ساده شیمیایی می پردازند.

mashin